Tantra-circle.com מתחייבת לתקן כל פגם בספה [או חלק ממנה] ששווק על ידה ואשר נובע מפגם בחומר או בתהליך הייצור, ולבצע תיקון נדרש ו/או להחליף את הדרוש החלפה, לפי צורך, כפי שתקבע Tantra-circle.com ללא תמורה עבור העבודה ו/או החומרים הדרושים, הכול כאמור בכפוף לתנאי האחריות. מאחר וספות Tantra-circle.com עשויות בעבודת יד ייתכן שבמקרה החלפה, גווני העץ, חלקי המתכת וצבעי הבדים יתכן ייצאו לא זהים למוצר או לחלק שהוחלף במאת האחוזים.

תנאי האחריות:

 • הפגם אינו נזק שנגרם כתוצאה מהובלה או מטיפול על ידי הלקוח, או על ידי גורם אחר לא מוסמך.
 • הפגם אינו נובע מטיפול בחומר לא מתאים או פגום או כתוצאה של כוח עליון או ממים, אש, חבלה, שבר או פגיעה מכוונת או שאינה מכוונת במוצר וכו'.
 • השימוש בספה היה סביר ונעשה בהתאם להוראות השימוש של Tantra-circle.com.
 • לא נעשה ניסיון תיקון על ידי גורם כלשהו מלבד, נציג מוסמך של Tantra-circle.com.
 • לקונה יש טופס הזמנה של Tantra-circle.com , ותעודת אחריות חתומה מקורית.
 • המוצר נמצא ברשות הרוכש המקורי [ששמו מופיע על גבי טופס ההזמנה], והוא לא נפגע כתוצאה מהעברתו ממקום למקום.
 • הפגם אינו נובע מבלאי סביר עקב שימוש רגיל.
 • האחריות חלה לגבי ספות המשווקות ע"י Tantra-circle.com בלבד, ולא על מוצרים המשווקים תחת שמות של חברות אחרות.
 • תעודת האחריות תקפה למקרה של שימוש ביתי בלבד. תעודת האחריות אינה תקפה במקרים בהם נעשה שימוש מסחרי בספה הנמצאת בשימוש של מוסד, בית עסק ו/או בית מלון וכדומה.
 • Tantra-circle.com אינה מתחייבת לספק מוצר או חלק חליפי חדש אלא אם הפגם נתגלה לא יאוחר מ- 60 יום מיום קבלת הסחורה. בכל מקרה אחר יתוקן המוצר או יוחלף, חלקו או כולו, במוצר או חלק באותו מצב וגיל בעל ערך דומה.
 • במקרה ולא מתאפשרת החלפה יובא בחשבון משך זמן השימוש בספה עד לקלקולו, או גילוי הפגם וזאת לצורך החזר כספי. ל Tantra-circle.com הזכות לבחור בין תיקון להחלפת ספה או חלק ממנה לבין תשלום או החזר תשלום חלקי, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של Tantra-circle.com.

תקופת האחריות:

 • 5 שנים כנגד שבר, התרופפות או התפוררות בחלק כלשהו עשוי עץ, לביד שבבית או MDF.
 • 12 חודשים על בדי הריפוד.
 • 5 שנים על פרזולים.

תקופת האחריות היא מתאריך אספקת המוצר לבית הלקוח, או איסופו במחסני Tantra-circle.com, בשום מקרה לא יהיה פיצוי על נזק תוצאתי או על הוצאות נלוות או הפסד כספי נלווה ו- Tantra-circle.com רשאית אך לא חייבת להמשיך לספק שרות ותיקונים בתשלום גם לאחר תום תקופת האחריות.

תוקף האחריות:

 • תוקף האחריות חל לגבי מי ששמו וכתובתו מופיעים בטופס ההזמנה המקורי , ועל שימושו בלבד במוצר.
 • הזכויות לפי תעודה זו אינן ניתנות להסבה.
תודה שקניתם Tantra-circle.com